Safety Lock Screws Cortex Screws Buttress Screws
1.5MM Safety Lock Screws (Star Head) Self Tapping - Titanium
Length in mm TITANIUM
6 Ti-SF-015.21S.06
7 Ti-SF-015.21S.07
8 Ti-SF-015.21S.08
9 Ti-SF-015.21S.09
10 Ti-SF-015.21S.10
11 Ti-SF-015.21S.11
12 Ti-SF-015.21S.12
13 Ti-SF-015.21S.13
14 Ti-SF-015.21S.14
15 Ti-SF-015.21S.15
16 Ti-SF-015.21S.16
18 Ti-SF-015.21S.18
20 Ti-SF-015.21S.20
22 Ti-SF-015.21S.22
24 Ti-SF-015.21S.24


2.0MM Safety Lock Screws (Star Head) Self Tapping - Titanium
Length in mm TITANIUM
6 Ti-SF-020.21S.06
7 Ti-SF-020.21S.07
8 Ti-SF-020.21S.08
9 Ti-SF-020.21S.09
10 Ti-SF-020.21S.10
11 Ti-SF-020.21S.11
12 Ti-SF-020.21S.12
13 Ti-SF-020.21S.13
14 Ti-SF-020.21S.14
15 Ti-SF-020.21S.15
16 Ti-SF-020.21S.16
18 Ti-SF-020.21S.18
20 Ti-SF-020.21S.20
22 Ti-SF-020.21S.22
24 Ti-SF-020.21S.24
26 Ti-SF-020.21S.26
28 Ti-SF-020.21S.28
30 Ti-SF-020.21S.30
32 Ti-SF-020.21S.32
34 Ti-SF-020.21S.34
36 Ti-SF-020.21S.36
38 Ti-SF-020.21S.38
40 Ti-SF-020.21S.40

Safety Lock Screw Ø 2.4MM (Star Like), Self Tapping
Length in mm STAINLESS STEEL TITANIUM
6 SF-100S.206 Ti-SF-100S.206
7 SF-100S.207 Ti-SF-100S.207
8 SF-100S.208 Ti-SF-100S.208
9 SF-100S.209 Ti-SF-100S.209
10 SF-100S.210 Ti-SF-100S.210
11 SF-100S.211 Ti-SF-100S.211
12 SF-100S.212 Ti-SF-100S.212
13 SF-100S.213 Ti-SF-100S.213
14 SF-100S.214 Ti-SF-100S.214
16 SF-100S.216 Ti-SF-100S.216
18 SF-100S.218 Ti-SF-100S.218
20 SF-100S.220 Ti-SF-100S.220
22 SF-100S.222 Ti-SF-100S.222
24 SF-100S.224 Ti-SF-100S.224
26 SF-100S.226 Ti-SF-100S.226
28 SF-100S.228 Ti-SF-100S.228
30 SF-100S.230 Ti-SF-100S.230


Safety Lock Screw Ø2.7MM (Star Like), Self Tapping
Length in mm STAINLESS STEEL TITANIUM
10 SF-101S.410 Ti-SF-101S.410
12 SF-101S.412 Ti-SF-101S.412
14 SF-101S.414 Ti-SF-101S.414
16 SF-101S.416 Ti-SF-101S.416
18 SF-101S.418 Ti-SF-101S.418
20 SF-101S.420 Ti-SF-101S.420
22 SF-101S.422 Ti-SF-101S.422
24 SF-101S.424 Ti-SF-101S.424
26 SF-101S.426 Ti-SF-101S.426
28 SF-101S.428 Ti-SF-101S.428
30 SF-101S.430 Ti-SF-101S.430
32 SF-101S.432 Ti-SF-101S.432
34 SF-101S.434 Ti-SF-101S.434
35 SF-101S.435 Ti-SF-101S.435
36 SF-101S.436 Ti-SF-101S.436
38 SF-101S.438 Ti-SF-101S.438
40 SF-101S.440 Ti-SF-101S.440
42 SF-101S.442 Ti-SF-101S.442
44 SF-101S.444 Ti-SF-101S.444
45 SF-101S.445 Ti-SF-101S.445
46 SF-101S.446 Ti-SF-101S.446
48 SF-101S.448 Ti-SF-101S.448
50 SF-101S.450 Ti-SF-101S.450
52 SF-101S.452 Ti-SF-101S.452
54 SF-101S.454 Ti-SF-101S.454
55 SF-101S.455 Ti-SF-101S.455
56 SF-101S.456 Ti-SF-101S.456
58 SF-101S.458 Ti-SF-101S.458
60 SF-101S.460 Ti-SF-101S.460


1.5MM Safety Lock Screws (Star Head) Self Tapping - Titanium
Length in mm TITANIUM
6 Ti-118S.206
7 Ti-118S.207
8 Ti-118S.208
9 Ti-118S.209
10 Ti-118S.210
11 Ti-118S.211
12 Ti-118S.212
13 Ti-118S.213
14 Ti-118S.214
15 Ti-118S.215
16 Ti-118S.216
18 Ti-118S.218
20 Ti-118S.220
22 Ti-118S.222
24 Ti-118S.224


Cortex Screw Ø2.0MM (Star Head) Self Tapping - Titanium
Length in mm TITANIUM
6 Ti-118S.306
7 Ti-118S.307
8 Ti-118S.308
9 Ti-118S.309
10 Ti-118S.310
11 Ti-118S.311
12 Ti-118S.312
13 Ti-118S.313
14 Ti-118S.314
15 Ti-118S.315
16 Ti-118S.316
18 Ti-118S.318
20 Ti-118S.320
22 Ti-118S.322
24 Ti-118S.324
26 Ti-118S.326
28 Ti-118S.328
30 Ti-118S.330
32 Ti-118S.332
34 Ti-118S.334
36 Ti-118S.336
38 Ti-118S.338
40 Ti-118S.340

Cortex Screw Ø 2.4MM (Star Like) - Self Tapping
Length in mm STAINLESS STEEL TITANIUM
12 100S.212 Ti-100S.212
14 100S.214 Ti-100S.214
16 100S.216 Ti-100S.216
18 100S.218 Ti-100S.218
20 100S.220 Ti-100S.220
22 100S.222 Ti-100S.222
24 100S.224 Ti-100S.224
26 100S.226 Ti-100S.226
28 100S.228 Ti-100S.228
30 100S.230 Ti-100S.230


Cortex Screw Ø 2.7MM (Star Like) - Self Tapping
Length in mm STAINLESS STEEL TITANIUM
12 101S.212 Ti-101S.212
14 101S.214 Ti-101S.214
16 101S.216 Ti-101S.216
18 101S.218 Ti-101S.218
20 101S.220 Ti-101S.220
22 101S.222 Ti-101S.222
24 101S.224 Ti-101S.224
26 101S.226 Ti-101S.226
28 101S.228 Ti-101S.228
30 101S.230 Ti-101S.230

1.8MM Buttress Screws (Star Head) - Titanium
Length in mm TITANIUM
12 Ti-518.012
14 Ti-518.014
16 Ti-518.016
18 Ti-518.018