Pin to Rod Coupling (Enhancement Mode)
Code No. Size
Q.3801 Ø8X4
Q.3821 Ø11x5

Ringent Rod to Rod Coupling
Code No. Size
Q.3802 Ø8X8
Q.3822 Ø11x11

Ringent Pin to Rod Coupling
Code No. Size
Q.3803 Ø8X4.5
Q.3823 Ø11x5-6

T Clamp
Code No. Size
Q.3804 Ø8X4
Q.3824 Ø11x5

Rod to Rod Coupling (Enhancement Mode)
Code No. Size
Q.3805 Ø8X8
Q.3825 Ø11x11

Pin to Rod Coupling
Code No. Size
Q.3806 Ø8X3-4
Q.3826 Ø11X5-6

Ringent Rod to Rod Coupling
Code No. Size
Q.3807 Ø8X8
Q.3827 Ø11x11

Pressurizer, Ø11, SS
Code Q.3828

Semi-circular Trapezoidal Curved Rod
Code No. Size
Q.3841-08 Ø8
Q.3841-11 Ø11

Trapezoidal curved Rod
Code No. Size
Q.3842-08 Ø8
Q.3842-11 Ø11

Curved Rod
Code No. Size
Q.3843-08 Ø8
Q.3843-11 Ø11

Carbon Connecting Rod
Length(mm) Code-Ø8mm Code-Ø11mm
100mm Q.5608-100 Q.5611-100
120mm Q.5608-120 Q.5611-120
150mm Q.5608-150 Q.5611-150
180mm Q.5608-180 Q.5611-180
200mm Q.5608-200 Q.5611-200
250mm Q.5608-250 Q.5611-250
300mm Q.5608-300 Q.5611-300
350mm Q.5608-350 Q.5611-350
400mm Q.5608-400 Q.5611-400